Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro účastníky/objednatele našich služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro účastníky se vztahují na smlouvy/faktury uzavřené mezi účastníkem a agenturou na zážitky 365dnínacestách a dále upravují podmínky užití webového rozhraní.

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Užívané pojmy 

Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:

 • inzerátem se rozumí prezentace nabídky služeb poskytovatele prostřednictvím textu, fotografií nebo jiným způsobem patrným z webového rozhraní;
 • občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů;
 • obchodními podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky pro účastníky/objednatele
 • poskytovatelem se rozumí osoba, která danou službu v rámci inzerátu nabízí a je s ní uzavírána smlouva o poskytnutí služeb;
 • provozovatel (nebo „my“) je provozovatel tohoto webového rozhraní, jímž je společnost
 • 365 dní na cestách s.r.o. IČ: 19574274, Kosmonautů 1902, 356 01 Sokolov není plátce DPH; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 44078; adresa pro doručování: Kosmonaut 1902, 356 01 Sokolov; telefonní číslo: +420 773 124 199; kontaktní e-mail: info@365dninacestach.cz;
 • službou se rozumí činnost poskytovaná poskytovatelem, která spočívá především v průvodcovství nabízeného prostřednictvím inzerátu, ubytování nabízeném prostřednictvím inzerátu, zájezdu nabízeném prostřednictvím inzerátu, popřípadě jiné aktivity, která je popsaná v rámci inzerátu;
 • smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi účastníkem a poskytovatelem, který nabízí danou službu v rámci inzerátu;
 • termín poskytnutí služby je okamžik, který je stanovený jako začátek poskytnutí služby poskytovatele v rámci uzavřené smlouvy nebo v rámci inzerátu;
 • účastník (nebo „vy“) je osoba, která navštěvuje webové rozhraní, skrze které může poptat službu uvedenou v inzerátu;
 • webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní na adresehttps://www.365dninacestach.cz/;
 • zájezdem se rozumí soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon o ochraně spotřebitele je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a uplatní se na vás pouze, pokud jste spotřebitelem.

1.2. Účel webového rozhraní

Na webovém rozhraní prezentujeme nabídku služeb jednotlivých poskytovatelů. My jsme provozovatelem webového rozhraní, zároveň jsme však oprávněni na základě plné moci od poskytovatele přijmout platbu, případně uzavřít smlouvu jménem poskytovatele.

Upozorňujeme, že smluvní vztah mezi vámi a poskytovatelem se může řídit dalšími pravidly, která budou vždy uvedena v rámci daného inzerátu nebo v následné komunikaci s poskytovatelem. Ustanovení těchto obchodních podmínek má přednost před ustanoveními v rámci inzerátu, není-li dále uvedeno jinak.

1.3. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

V případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jedná se o spotřebitelskou smlouvu. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.4. Čím se řídí práva a povinnosti účastníka a poskytovatele?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují vzájemná práva a povinnosti;
 • pokyny z poskytovatelovy strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v komunikaci zejména při uzavírání smlouvy či faktury
 • a v otázkách zde neupravených také zejména následujícími právními předpisy:
 • občanským zákoníkem;
 • zákonem o ochraně spotřebitele.

1.5. Čím se řídí práva a povinnosti mezi vámi a provozovatelem?

Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

a v otázkách zde neupravených také zejména následujícími právními předpisy:

 • občanským zákoníkem;
 • zákonem o ochraně spotřebitele.

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.6. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky, či odesláním formuláře a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.7. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Jak uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb?

Na webovém rozhraní jsou uvedeny jednotlivé inzeráty včetně popisu dané služby, a to zejména možnosti termínu poskytnutí služby, místo poskytnutí služby a ceny služby. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali poptávku a aby došlo k jejímu přijetí a následnému vystavení a uhrazení faktury. Upozorňujeme, že prezentace služeb na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Informace uvedené v inzerátu získáváme od poskytovatele a nejsme tedy odpovědní za jejich přesnost a správnost.

2.2. Jak podat objednávku?

Nezávaznou objednávku na službu je možné podat prostřednictvím webovém rozhraní, a to vyplněním formuláře v rámci poptávaného inzerátu, popřípadě jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména zvolený termín služby, způsob platby a vaše kontaktní údaje.

Po odeslání formuláře vám bude zasláno potvrzení včetně platebních údajů na uvedenou emailovou adresu. V inzerátu a v potvrzení vám budou poskytnuty veškeré potřebné informace pro uzavření a plnění smlouvy, a to zejména údaje o osobě poskytovatele a konečnou cenu služby (včetně všech poplatků), není-li dohodnuto jinak. V případě poskytování průvodcovských služeb je poskytovatel dále povinný uvést přesný termín setkání a přesné místo setkání v dané lokalitě a stručný popis poskytované služby, pokud není zřejmý z inzerátu.

Pokud bude mít poskytovatel pochybnosti o pravosti a vážnosti poptávky, může vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku může poskytovatel odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3. Kdy je smlouva uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky (potvrzení rezervace) z naší strany na vámi uvedenou e-mailovou adresu, není-li dohodnuto nebo stanoveno jinak (např. v případě smlouvy o zájezdu) a úhradou faktury.

2.4. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány emailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou můžete být požádáni o úhradu nákladů s tím spojených.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Kdo je oprávněn přijímat platbu?

Provozovatel je zmocněn od poskytovatele přijímat platbu na základě plné moci, není-li stanoveno jinak.

3.2. Jaké způsoby platby je možné provést?

Cenu služby lze uhradit bezhotovostně nejpozději 5 pracovních dní před poskytnutím služby na bankovní účet provozovatele, pokud není dohodnut jiný termín úhrady s poskytovatelem. Další případné možnosti platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Platební údaje vám budou zaslány na kontaktní e-mail uvedený v rámci poptávkového formuláři po uzavření smlouvy s poskytovatelem.

3.3. Kdy je splněn závazek uhradit cenu služby?

Váš závazek uhradit cenu služby je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet provozovatele. Cenu jste povinni uhradit nejpozději 5 pracovních dní před poskytnutím služby, pokud není dohodnuto jinak.

Vezměte na vědomí, že v případě, že neuhradíte cenu do doby splatnosti, má poskytovatel právo na odstoupení od smlouvy a nabídnutí služby jiným zájemcům.

3.4. Jakými měnami je možné cenu služby uhradit?

Platba je možná v českých korunách (Kč)

4. POSKYTNUTÍ SLUŽBY

4.1. Jak je vám služba poskytnuta?

Služba vám bude poskytnuta v souladu s inzerátem a uzavřenou smlouvou, jakož i právními předpisy.

V případě, že služba poskytovatele spočívá v poskytnutí ubytovacích služeb, sjednaný ubytovací prostor vám bude odevzdán ve stavu způsobilém pro řádné užívání a bude zajištěn nerušený výkon vašich práv spojených s ubytováním.

V případě, že služba poskytovatele spočívá v nabízení zájezdu, sdělí vám bližší informace ohledně zájezdu zejména poskytovatel, pokud nejsou uvedeny přímo na webovém rozhraní.

4.2. Co když budu mít zpoždění v případě průvodcovských služeb?

V případě, že objednaná služba spočívá v poskytnutí průvodcovských služeb a budete mít zpoždění a nezvládnete se dostavit na sjednaný termín, kontaktujte neprodleně poskytovatele, dále se postupuje dle čl. 4.3 obchodních podmínek.

4.3. Co když se nedostavím na daný termín?

V případě, že se nedostavíte na daný termín poskytnutí služby a nedohodnete se s poskytovatelem na jiném termínu, nemáte nárok na poskytnutí služby a nemáte nárok na vrácení ceny služby. Dále je zrušení a změna smlouvy upravena v článku 5 obchodních podmínek.

4.4. Můžu postoupit smlouvu o poskytnutí služby (převést službu na třetí osobu)?

Postoupení smlouvy je možné před termínem poskytnutí služby. Podmínkou pro postoupení je souhlas poskytovatele (s výjimkou smlouvy o zájezdu)V případě vašeho zájmu o postoupení smlouvy (převedenípráva účasti na poskytnutí služby) na třetí osobu kontaktujte poskytovatele nejpozději den před termínem poskytnutí služby. V případě postoupení jste povinni seznámit třetí osobu s těmito obchodními podmínkami. Poskytovatel má právo na náhradu veškerých nákladů, které s postoupením smlouvy na jinou osobu vynaložil, včetně nákladů, které jsou již nevratně vynaloženy.

4.5. Co musím v průběhu poskytování služby dodržovat?

Účastí na poskytování služby vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat podmínky uvedené v těchto obchodních podmínkách, pokyny poskytovatele, budete se řídit jeho instrukcemi (v případě poskytnutí ubytovacích služeb též ubytovacím řádem) a zdržíte se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh poskytování služby. V případě porušení můžete být vyloučen z probíhající služby bez nároku na vrácení ceny.

Každý účastník je v průběhu poskytování služby povinen zejména:

 • dodržovat všechny pokyny poskytovatele a zástupců poskytovatele;
 • nenarušovat průběh poskytování služby hlukem či jiným nevhodným chováním;
 • nevyrušovat ostatní účastníky;
 • chovat se k poskytovateli a ostatním účastníkům v souladu s obecně uznávanými pravidly chování;
 • počínat si za všech okolností tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku či zdraví poskytovatele či třetích osob.

5. ZRUŠENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

5.1. Můžu měnit již uzavřenou smlouvu?

V případě vašeho zájmu o zrušení nebo změnu objednávky či volbu jiného termínu poskytnutí služby bezodkladně kontaktujte poskytovatele. Žádost o zrušení smlouvy zašlete poskytovateli bez zbytečného odkladu písemnou formou.

Berete na vědomí, že na výše uvedené změny nemáte dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a provedení uvedených změn je možné pouze po dohodě s poskytovatelem.

Jste-li spotřebitelem, berete na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku.V případě smlouvy o zájezdu máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, poskytovatel však má právo požadovat po vás zaplacení stornopoplatku.

V případě smlouvy o zájezdu nebo o ubytování mají přednost storno podmínky, které vám sdělí poskytovatel (v rámci inzerátu nebo jiným způsobem). Nesdělí-li vám poskytovatel storno podmínky, uplatní se článek 5.2. těchto obchodních podmínek.

Jste-li podnikatel nebo právnická osoba, berete na vědomí, že nemáte právo odstoupit od smlouvy.

5.2. Jaké jsou storno poplatky při zrušení smlouvy?

V případě zrušení smlouvy stranou účastníka je zálohová faktura je nevratná. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo požadovat úhradu storno poplatků v následující výši, nestanoví-li poskytovatel jinak:

Doba do začátku čerpání zakoupené službyVýše storno poplatku
Delší než 60 dní před začátkem čerpání službyStorno poplatek činí 100 % výše první (zálohové) faktury. Zbytek zaplacené částky ve výši faktury za zprostředkování  ubytování vám bude vrácen ve 100% výši na váš bankovní účet.
Kratší než 60 dní před začátkem čerpání službyStorno poplatek činí 100 % výše první (zálohové faktury). Zbytek zaplacené částky ve výši faktury za zprostředkování  ubytování vám bude vrácen v 50% výši na váš bankovní účet.
Kratší než 30 dní před začátkem čerpání službyStorno poplatek činí 100 % výše zaplacené částky a nelze jej vrátit.

5.3. Může poskytovatel měnit obsah služby?

Poskytovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné nutné změny v parametrech poskytované služby uvedených v inzerátu, zejména upravit obsahovou náplň služby, vždy při zachování kvality i délky poskytované služby. O veškerých změnách vás bude poskytovatel informovat e-mailem. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, máte právo na odstoupení od smlouvy bez povinnosti hradit storno poplatek.

5.4. Může poskytovatel zrušit smlouvu?

Poskytovatel si vyhrazuje právo službu zcela zrušit mimo jiné v případě, že dojde k neočekávané a nepředvídatelné události (náhlé omezení dopravních služeb z důvodu stávky či nepříznivých povětrnostních podmínek, poškození či zničení prostor, kde se měla služba uskutečnit, onemocnění poskytovatele, zavedení příslušných epidemiologických opatření apod.).

5.5. Kdy dostanu své peníze zpět?

Při odstoupení od smlouvy v případě zrušení poskytovatelem či provozovatelem, vám bude uhrazená cena služby v plné výši vrácena na účet, ze kterého provozovatel platbu přijal, případně na účet, který uvedete, a to do 30 dnů ode dne zrušení objednávky. 

Při odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, se storno poplatky řídí bodem 5.2. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925), případně ujednáními s poskytovatelem. O reklamaci rozhodne poskytovatel ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamaci můžete prostřednictvím kontaktních údajů poskytovatele nebo na adrese sídla poskytovatele. Reklamace poskytovatel vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy je u něj uplatníte telefonicky, e-mailem či písemně.

Neneseme odpovědnost za kvalitu služeb, které vám jsou na základě smlouvy poskytnuty poskytovatelem.

6.1. Jak reklamovat poskytované služby?

Jako poskytovatel služby poskytovatel odpovídá za to, že jsou služby poskytovány ve shodě se smlouvou, tj. že odpovídají popisu v inzerátu na webovém rozhraní nebo dohody v rámci e-mailové komunikace a jsou v souladu s platnými právními předpisy.

Reklamaci služeb u poskytovatele uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků, nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy vám byla služba poskytnuta. Doporučujeme vám vady služeb řešit ihned nahlášením vady poskytovateli v průběhu poskytování služby.

V případě oprávněné reklamace můžete zvolit zejména některé z vašich následujících práv:

1.a.a bezplatné poskytnutí náhradní služby;

1.a.b přiměřená sleva z ceny služby;

1.a.c odstoupení od smlouvy v případě závažného porušení smlouvy (tj. vrácení peněz).

Zvolený způsob řešení reklamace sdělte poskytovateli při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na přiměřenou slevu z ceny.

Máte nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které vám v souvislosti s uplatněním reklamace vznikly.

6.2. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží tehdy, pokud jste vadu sami způsobili. Půjde především o případ, kdy vám služba nebyla řádně poskytnuta v důsledku nedostavení se na řádný termín poskytované služby. 

6.3. U koho mám práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění uplatněte přímo u daného poskytovatele, se kterým byla uzavřena smlouva. V případě, že budou práva z vadného plnění uplatněny u nás, bude tento požadavek předán danému poskytovateli a vy budete o této skutečnosti informováni. Upozorňujeme vás, že za řádné plnění smlouvy my neodpovídáme.

9. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

9.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

9.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

10.2. Kdo provádí kontrolu podnikání?

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

Informace o seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, naleznete zde: https://www.caa.cz/dokumenty/predpisy/seznam-spolecenstvi-black-list/.

10.3. Jak vyřizujeme případné stížnosti? 

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu, stížnosti směřující poskytovateli zasílejte přímo na kontaktní e-mail poskytovatele. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 10.2.

10.4. Jaká práva máte při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.czwww.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266)za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů, můžete jako spotřebitel rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2022

Darujte zážitek

Vytvořte Vánoce nezapomenutelnými s našimi cestovními vouchery!

Popup Vánoce

Odesláním souhlasíte s Obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů

Vánoční dárkový poukaz